Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

02-09-2022
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Ustawa zmienia granice ustawowego zagrożenia za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku w odpowiedzią na widoczny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku.


Nowelizacja ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny dotyczy m.in.:

wprowadzenia w art. 47 § 2 k.k. obligatoryjnego orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku (oraz orzekania fakultatywnego, gdy przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie),

zmiany sankcji za przestępstwa określone w art. 181 k.k., art. 182 k.k., art. 183 k.k., art. 185 k.k., art. 186 k.k.,

dodaniu § 5a w art. 183 k.k., penalizującego porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania,

dodania art. 188a przewidującego możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia w przypadku, gdy sprawca określonych przestępstw przeciwko środowisku dobrowolnie naprawi szkodę w całości lub w znacznej części,

 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń zmienione zostaną wysokość lub rodzaj kar przewidzianych za poszczególne wykroczenia przeciwko środowisku (art. 82, art. 145, art. 154, art. 162 k.w.),

 

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczy:

wprowadzenia dla inspektora ochrony środowiska przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska uprawnienia do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia przeciwko środowisku określone w przepisach odrębnych,

wyłączenia obowiązku okazywania legitymacji w przypadku prowadzenia czynności polegających na:

1)obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,

2)gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

3)dokonywania oględzin dostępnych publicznie pomieszczeń i innych miejsc.

 

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary m.in. zlikwidowano warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w postaci uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej w przypadku popełnienia przestępstw przeciwko środowisku.


Źródło: https://isap.sejm.gov.pl

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl