Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

28-08-2019

  

Opublikowana została, podpisana przez Prezydenta RP dnia 6 sierpnia 2019 roku ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Ustawa wprowadza między innymi zmianę terminu złożenia wniosku o zmianę decyzji - zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów - z 4 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

23-08-2019

 

Podpisana 6 sierpnia przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w Opłacie recyklingowej, które wejdą w życie z dniem 1 września 2019 roku.

17-07-2019

 

 

 

Przekazana do Senatu Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w terminie, w którym posiadacz odpadów jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji - zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Termin zmieniono z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

02-05-2019

 

Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

05-02-2019

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592) przypominamy o obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. 

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b ustawy zmienianej w art. 1 oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - czyli do dnia 22.02.2019 roku.

05-02-2019

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazani w art.57 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) są obowiązani do uiszczenia, w terminie do końca lutego każdego roku,  opłaty rocznej za dany rok (art. 57. ust.3 ustawy o odpadach) na rachunek bankowy:

22-01-2019

 

11 lutego 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą opłatę recyklingową należy wnosić na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

 

21-01-2019

 

Informujemy, że w dniu 31 marca 2019 r. upływa termin złożenia do Urzędu Marszałkowskiego wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania, oraz wniesienia opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

21-01-2019

 

Przypominamy, że 15 marca mija termin złożenia do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań:

- rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

- rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi

- dokumentacji związanej z przyznaniem pomocy de-minimis w zakresie opłaty produktowej.

09-01-2019


Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2018 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl