Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

26-01-2021

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

25-01-2021

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazani w art.57 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) są obowiązani do uiszczenia, w terminie do końca lutego każdego roku,  opłaty rocznej za dany rok (art. 57. ust.3 ustawy o odpadach) na rachunek bankowy:

18-01-2021


Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2020 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

08-01-2021

 

 

Opłata recyklingowa za IV kwartał 2020 r. – do 15 stycznia 2021 roku.

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

 

23-11-2020

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu sprawie szczegółowych wymagań magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). W rozporządzeniu bardzo szczegółowo opisano wymagania z zakresu magazynowania poszczególnych grup odpadów.

18-10-2020

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Przypominamy, że do 31 października 2020 r. należy złożyć w systemie BDO -  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

03-10-2020

 

Powstał projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, sporządzony przez Ministra Klimatu dnia 1.10.2020 r.

Rozporządzenie określa kryteria utraty statusu odpadów dla odpadów o kodach 17 03 01* lub 17 03 02.

03-08-2020

 

Od 2021 roku sprzedawcy olejów smarowych oraz właściciele samochodów będą mieli nowe obowiązki związane z przekazaiem zużytych smarów do utylizacji.

23-05-2020

 

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

31-01-2020

Rejestracji w urzędzie skarbowym podlegają stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły, piece, nagrzewnice), w których spalany jest olej opałowy. Celem rejestracji jest uszczelnienie systemu poboru podatku akcyzowego.

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty, ewidencje, sprawozdania, Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy ewidencje odpadów i opakowań. Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami OŚ-OP1 (opłata produktowa), Opak, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl