Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

25-08-2022

Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych największe problemy występują w miejscach, gdzie zalegają odpady, zgromadzone tam w przeszłości w sposób bez zabezpieczenia podłoża, w niektórych przypadkach również bez wykonania rekultywacji powierzchni tych miejsc składowania. Konsekwencją takiego stanu jest migracja substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego i rozprzestrzenianie się ich, co może wywoływać negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska. Natomiast miejsca wolne od odpadów na wielkoobszarowych terenach dawnych zakładów,
mogą być zagospodarowywane. Często tereny zdegradowane zostały podzielone geodezyjnie na mniejsze działki i prowadzone są tam działalności o innym niż pierwotnie profilu. Zdarza się, że na tych terenach w miejscach wolnych od odpadów badania powierzchni ziemi nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko.

03-08-2022

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

19-07-2022

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

12-07-2022

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za  poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za  usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody  Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej  oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

 

06-07-2022

Termin uiszczenia opłaty recyklingowej za II kwartał 2022 r. – 15 lipca 2022 roku

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

17-06-2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska

13-06-2022

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

08-06-2022

Opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 

03-06-2022

Przypominamy, że 1 lipca 2021r. wprowadzono obowiązek złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw o niminalnej mocy cieplnej do 1 MW zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

20-05-2022

4 czerwca 2022 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl