Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

Aktualności

 

22-11-2018

 

Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz 799, z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć min.:

- operat przeciwpożarowy

- postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej

- zaświadczenie o niekaralności

 

 

Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Środowiska Departamentu Gospodarki Odpadami DGO.VI.022.25.2018.MD z dnia 21-09-2018 r. obowiązek dołączania do wniosku operatu przeciwpożarowego i postanowienia uzgadniającego warunki określone w operacie, należy odnosić tylko do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych.

07-09-2018

 

W dniu 05.09.2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

07-09-2018

 

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 i 1479) wprowadza się zmiany.

07-09-2018

 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.3)) w załączniku nr 3 do ustawy dodano informacje o karach

07-09-2018

 

Znacznie większe kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli i nakładania kar.

07-09-2018

 

W dniu 05.09.2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona zmiany również w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

07-09-2018

 

W dniu 29 sierpnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1564)

07-08-2018

 

Zakaz dystrybucji

Art. 41 [Zakaz] Zakazuje się dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru.

07-08-2018

 

 

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

17-07-2018

 

Przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. upływa:

  • Termin uaktualnienia przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl