Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

Aktualności

 

02-04-2021

 

24-03-2021

 

Opłata recyklingowa za I kwartał 2021 r. – do 15 kwietnia 2021 roku.

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

 

24-03-2021

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

22-03-2021

WAŻNE

 W związku z panującą sytuacją epidemiczną od dnia 22.03.2021 r. pracujemy zdalnie,

prosimy o przesyłanie formularzy odpadowych (EKOS O) wyłącznie drogą elektroniczną.

Kontakt pod numerami telefonów:

603-235-955

722-194-321

722-174-321

603-278-118

oraz poprzez e-mail.

25-01-2021

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazani w art.57 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) są obowiązani do uiszczenia, w terminie do końca lutego każdego roku,  opłaty rocznej za dany rok (art. 57. ust.3 ustawy o odpadach) na rachunek bankowy:

18-01-2021


Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

1. EKOS P - dane za rok 2020 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

23-11-2020

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu sprawie szczegółowych wymagań magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). W rozporządzeniu bardzo szczegółowo opisano wymagania z zakresu magazynowania poszczególnych grup odpadów.

18-10-2020

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Przypominamy, że do 31 października 2020 r. należy złożyć w systemie BDO -  Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

03-10-2020

 

Powstał projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, sporządzony przez Ministra Klimatu dnia 1.10.2020 r.

Rozporządzenie określa kryteria utraty statusu odpadów dla odpadów o kodach 17 03 01* lub 17 03 02.

03-08-2020

 

Od 2021 roku sprzedawcy olejów smarowych oraz właściciele samochodów będą mieli nowe obowiązki związane z przekazaiem zużytych smarów do utylizacji.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl