Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

Aktualności

 

11-10-2017

 

Ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

23-09-2017

 

23 wrześcia weszła w życie Ustawa z dnia 12 lipca 2017 roku, o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567)

23-08-2017

 

23 sierpnia 2017 roku została ogłoszona nowelizacja Ustawy - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

20-07-2017

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

14-07-2017

 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, który ma ograniczyć emisję zanieczyszczeń z tzw. średnich źródeł spalania.
Średnie źródła spalania to obiekty, których moc cieplna mieści się w przedziale 1 MW i 50 MW (np.: generatory energii elektrycznej czy systemy ogrzewania budynków).
 

11-07-2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017 poz. 1330)

19-05-2017

 

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875).

04-05-2017

 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 898)

12-04-2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację (Dz. U. 2017 poz. 720)

11-04-2017

 

Od 1 stycznia 2017r. niezgodność inwestycji z decyzją środowiskową może skutkować nałożeniem przez WIOŚ wysokiej kary pieniężnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16.03.2016r) za naruszenie obowiązków środowiskowych mogą być nałożone kary pieniężne do wysokości 1 mln zł.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: PUBLIKACJE :: ZAUFALI NAM :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl