Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

20-06-2023

Rządowy projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (druk nr 3280) dotyczy usunięcia i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych

 

05-06-2023

Został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

10-05-2023

Z dniem 25 maja br. wchodzi w życie nowa wersja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Ustawą nałożono nowe obowiązki między innymi na przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

04-04-2023

Wesołych Świąt Wielkanocnych

03-04-2023

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za  poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za  usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody  Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej  oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

 

02-04-2023

Termin uiszczenia opłaty recyklingowej za I kwartał 2023 r. – 15 kwietnia 2023 roku

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

24-02-2023

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazani w art.57 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) są obowiązani do uiszczenia, w terminie do końca lutego każdego roku, opłaty rocznej za dany rok (art. 57. ust.3 ustawy o odpadach) na rachunek bankowy:

22-02-2023

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

10-02-2023

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - termin na sporządzenie i wprowadzenie do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji, raportu za rok 2021 - upływa w najbliższy poniedziałek tj. 28 lutego

 

10-01-2023

Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularzy:

 1. EKOS P - dane za rok 2022 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE.

2. EKOS O - dane do systemu ewidencji i sprawozdań: odpady i opakowania

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl