Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

02-11-2023

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 wprowadza nowy model, który ma na celu zastąpić dotychczasowe mechanizmy zmniejszania ryzyka ucieczki emisji w narażonych na nie sektorach i zmniejszać ryzyko ucieczki emisji w inny sposób, wprowadzając równoważne opłaty emisyjne od produktów przywożonych i produktów wewnątrzunijnych.

 

28-10-2023

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 40m ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym

20-10-2023

Konieczność opracowania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ustawami z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) oraz z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z poz. 1852)(ustawą kaucyjna). Bez projektowanego rozporządzenia przedsiębiorcy nie będą znali stawek za każdy kilogram danego rodzaju odpadu opakowaniowego, który są obowiązani poddać recyklingowi oraz zebrać selektywnie, a tego nie uczynili. Tym samym nie będą w stanie obliczyć należnej opłaty produktowej.
Ze względu na potrzebę określenia stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, nie ma możliwości zastosowania innych środków do osiągnięcia celu przewidzianego w projekcie.

16-10-2023

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

 

12-08-2023

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt z dnia 28 lipca 2023 r. PROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

01-08-2023

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W § 22 - § 24 zostały uszczegółowione wymagania dla miejsc gromadzenia odpadów stałych

 

17-07-2023

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

14-07-2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3380), który ma wprowadzić system kaucyjny obejmujący jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra

 

10-07-2023

Termin uiszczenia opłaty recyklingowej za II kwartał 2023 r. – 15 LIPCA 2023 roku

Sposób naliczenia opłaty: ilość sztuk x 0,20 zł

 

06-07-2023

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa 

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl