Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

15-03-2022

W dniu 15 marca 2022 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Celem zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 455) była potrzeba prawidłowego oznaczenia odnośnika w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części V w tabeli w kolumnie pierwszej w wierszu drugim. W obowiązującym rozporządzeniu dane „Liczba godzin pracy w roku” w nieprawidłowy sposób oznaczono odnośnikiem z cyfrą 6, przez co zgodnie z objaśnieniami dane te są obowiązkowe. 

23-02-2022

Z dniem 25 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Miedzy innymi wprowadza uszczegółowienie zawartości rocznego sprawozdania przedkładanego wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 236b POŚ)

 

 

22-02-2022

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - termin na sporządzenie  i wprowadzenie do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji, raportu za rok 2021 - upływa w najbliższy poniedziałek tj. 28 lutego

 

01-02-2022

W projekcie ustawy zaproponowano objęcie systemem kaucyjnym opakowania z tworzyw sztucznych na napoje o poj. do 3 l oraz opakowania szklane na napoje o pojemności do 1,5l. Projektowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Jednostki tego rodzaju posiadają na tyle duże powierzchnie, aby umożliwić magazynowanie zebranych opakowań bez uciążliwości. Mniejsze jednostki handlowe mogą odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.
Dodatkowo każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową zostanie zobowiązany do zawarcia umowy z podmiotem reprezentującym, która określi, w zależności od zaangażowania danej jednostki handlowej w system kaucyjny, m.in. zasady rozliczania kaucji oraz zasady odbierania i przekazywania opakowań i odpadów opakowaniowych. Jednostki handlowe zostały także obowiązane do prowadzenia ewidencji obejmującej:
a) liczbę nabytych i sprzedanych napojów w opakowaniach, objętych systemem kaucyjnym,
b) liczbę zwróconych przez konsumentów opakowań i odpadów opakowaniowych,
c) wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji.

 

Zgodnie z projektem ustawy wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

źrodło: Rządowe Censtrum Legislacji

29-01-2022

Od 22 lutego przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT.

W dzienniku ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącą nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2022. Oznacza to, że od 22 lutego każdy przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg.

Konsekwencją wprowadzonych przepisów będzie nałożenie odpowiednio na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora. Podmioty które zobowiązane są do dokonania zgłoszenia musza zarejestrować się na elektronicznej platformie PUESC Ministerstwa Finansów. źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/824-od-22-lutego-odpady-przywozone-do-polski-w-systemie-sent

 

05-01-2022

 Przypominamy o zbliżającym się terminie przysyłania formularza EKOS P - dane za rok 2021 do:

- systemu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,

- raportowania w Krajowej bazie KOBiZE

23-12-2021

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.
Rozporządzenie określa poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań w poszczególnych latach do 2030 r. Pozwala na płynne przejście od obecnie obowiązujących poziomów recyklingu (załącznik nr 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) do wyższych poziomów, które zostały określone w nowelizacji ustawy w związku z transpozycją dyrektywy 2018/852.

26-11-2021

17 listopada 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska opublikował (Dz.U. 2021 Poz. 2067) Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

30-10-2021

Z dniem 20 września br weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U z 2021 r. poz. 1710).
Wśród wprowadzonych zmian należy zwrócić uwagę na:

12-10-2021

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach zawartą w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, wprowadza się zmiany dotyczące kar związanych z transportem odpadów.

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl