Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

Informacja o Ochronie Danych Osobowych

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy:

 

A) Klienci EKOS:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EKOS Ochrona Środowiska Danuta Cichoń, ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna, tel.322128242, (NIP:638-101-16-52, Regon: 273031322),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania zawartej przez Panią/Pana z administratorem umowy;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, takich jak dokonywanie rozliczeń finansowych i rachunkowych, w tym wystawienie dokumentów księgowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora oraz przekazywanie Pani/Panu informacji handlowych przez administratora,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w obsługę sprawy,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak d
ługo jak będzie to konieczne do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, a także tych określonych przepisami prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych,
5) posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
6) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i realizacji umowy,
7) wszelka komunikacja w obszarze danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane pisemnie (na adres podane w pkt. 1).
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

B) Klienci EKOS 2:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ochrona Środowiska EKOS 2 dr Dariusz Cichoń, ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna, tel.322128242, (NIP:638-101-16-52, Regon: 273031322),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania zawartej przez Panią/Pana z administratorem umowy;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, takich jak dokonywanie rozliczeń finansowych i rachunkowych, w tym wystawienie dokumentów księgowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora oraz przekazywanie Pani/Panu informacji handlowych przez administratora,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w obsługę sprawy,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo jak będzie to konieczne do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, a także tych określonych przepisami prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych,
5) posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
6) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i realizacji umowy,
7) wszelka komunikacja w obszarze danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane pisemnie (na adres podane w pkt. 1).
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl