Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

27-01-2024
Oświadczenia skladane do Wód Polskich za IV kwartał 2023 r.- do 30 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 2023.08.01)

Art. 552.

2b. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich:
1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1-l i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt 6,
2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8
- w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2026 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do 14 stycznia 2027 r.

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają:
1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:
a) nazwę,
b) REGON,
c) adres siedziby,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail;
2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;
3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;
4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:
a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
b) znak decyzji,
c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
2d. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 1 i 2, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m3 ilość pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, z tym że jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby.

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl