Ochrona Środowiska
 

  + 48 32 212 82 42    + 48 32 210 16 70   

   

 

Ochrona Środowiska - Aktualności

02-11-2022
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).

Główne zmiany dotyczą składania formularzy oraz wprowadzenia podziału użytkowników konta podmiotu na głównego użytkownika i dodatkowych użytkowników"

 

§ 3.
2. Czynności w Krajowej bazie są dokonywane przez użytkowników Krajowej bazy, to jest przez:
1) głównego użytkownika konta podmiotu w Krajowej bazie, zwanego dalej "głównym użytkownikiem";
2) dodatkowych użytkowników konta podmiotu w Krajowej bazie, zwanych dalej "dodatkowymi użytkownikami".


§ 4.
1. Podmiot korzystający ze środowiska, zwany dalej "podmiotem", składa do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, zwanego dalej "Krajowym ośrodkiem", formularz rejestracyjny w celu utworzenia konta.
7. Formularze, o których mowa w ust. 1 i 3, składa się w postaci elektronicznej na formularzach dostępnych na stronie internetowej http://www.krajowabaza.kobize.pl, przez tę stronę internetową, po uwierzytelnieniu osoby składającej formularz przez węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej.
8. Zamknięcie konta podmiotu następuje po:
1) złożeniu formularza zamknięcia konta podmiotu niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających to zamknięcie;
2) uzyskaniu przez Krajowy ośrodek informacji z rejestrów, o których mowa w ust. 4, o wykreśleniu podmiotu.
9. W przypadku gdy formularze, o których mowa w ust. 1, 3 lub ust. 8 pkt 1, zostały złożone zgodnie z rozporządzeniem, a dane zawarte w tych formularzach są zgodne z informacjami zawartymi odpowiednio w rejestrach, zaświadczeniu, Biuletynie Informacji Publicznej, dokumencie określającym zasady reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwie, o których mowa w ust. 4-6, Krajowy ośrodek przekazuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej osoby składającej formularz, wskazany w formularzu, odpowiednio informację o:
1) utworzeniu konta podmiotu oraz sposobie logowania do tego konta;
2) uzyskaniu dostępu do konta podmiotu oraz sposobie logowania do tego konta;
3) akceptacji formularza zamknięcia konta podmiotu.

§ 6.
1. Główny użytkownik może dodawać i usuwać dodatkowych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do konta podmiotu. Dodając dodatkowego użytkownika, główny użytkownik podaje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego dodatkowego użytkownika wykorzystywane do celów służbowych, a także zakres czynności, do których ma być on uprawniony.
2. Dodatkowy użytkownik, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dostęp do konta podmiotu po uwierzytelnieniu się przez węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej oraz po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3.
3. Krajowy ośrodek przekazuje informację o sposobie logowania do konta podmiotu na adres poczty elektronicznej dodatkowego użytkownika dodanego przez głównego użytkownika.

§ 8.
Formularze, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 1, § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 2, użytkownik Krajowej bazy składa po uwierzytelnieniu się przez węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej.

 

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/

 

 

Zobacz archiwum aktualności

Ekos Ochrona Środowiska Pszczyna, powiat pszczyński, woj. śląskie

Świadczymy usługi obejmujące outsourcing środowiskowy i zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie rozumiane powszechnie jako Ochrona Środowiska.

Opłaty środowiskowe, ewidencje, sprawozdania, raporty Kobize - usługi

Naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska. Prowadzimy bazie BDO ewidencje odpadów (KEO). Wykonujemy sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami w bazie BDO, sprawozdania obejmujące zużyty sprzęt (ZSEiE), baterie i akumulatory. Wykonujemy raporty Kobize i sprawozdania PRTR. Outsourcing środowiskowy zawiera opłaty środowiskowe, audyty ekologiczne, konsulting i doradztwo środowiskowe. Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska obejmują woj. śląskie. Obszar naszej działalności rozumianej powszechnie jako Ochrona Środowiska obejmuje między innymi miasta: Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

® Nasz graficzny znak firmowy oraz nazwa EKOS są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.07080 i podlegają ochronie prawnej od 1992 r.
 
AKTUALNOŚCI :: O NAS :: OFERTA :: ZAUFALI NAM :: RODO :: KONTAKT
wykonanie: www.kompmar.net.pl